Dokumenty

Jesteś tu: Strona główna » Dokumenty

Regulamin Zachowania

Regulamin

wystawiania oceny zachowania

w szkole Podstawowej

im. Jana Kochanowskiego

w Białej Rawskiej

 

 

§ 1

 

Zasady wystawiania oceny zachowania

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

 

§ 2

 

Treść i kryteria oceny zachowania

 

dla uczniów klas IV - VI

 

  1. Treść oceny zachowania:

 

1)      przestrzeganie statutu szkoły;

 

2)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

 

a)    uczciwość w postępowaniu;

 

b)          odpowiedzialność za własne czyny;

 

c)   umiejętność przyznawania się do błędów, umiejętność przepraszania;

 

d)          odwaga   w ponoszeniu konsekwencji;

 

e)przestrzeganie zasad i norm funkcjonujących w grupie;

 

f) umiejętność dokonania samooceny

 

3)      okazywanie szacunku innym:

 

a)   przestrzeganie form grzecznościowych;

 

b)          właściwa forma podejmowania dyskusji;

 

c)umiejętność właściwego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

 

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej:

 

a)używanie w mowie potocznej pięknego, polskiego języka;

 

b)          nie używanie wulgaryzmów;

 

c)stosowanie ogólnie przyjętych zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników;

 

5)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

 

a)     aktywny udział w życiu klasy i szkoły;

 

b)          godne reprezentowanie klasy i szkoły na uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych;

 

6)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 

a)praca na lekcji, systematyczne odrabianie zadań domowych;

 

b)          usprawiedliwianie wszystkich nieobecności na zajęciach szkolnych;

 

c)     obowiązkowość i punktualność;

 

d)          aktywny udział w życiu społeczności szkolnej;

 

e)praca w samorządzie szkolnym, klasowym;

 

f)       uczestnictwo w kołach zainteresowań i zaleconych zajęciach wspierających;

 

g)          dbałość o właściwy strój;

 

h)          dbałość i poszanowanie mienia własnego i społecznego;

 

7)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób w czasie pobytu ucznia na terenie szkoły:

 

a)przestrzeganie regulaminu pracowni:

 

b)          właściwe zachowanie się w czasie przerw oraz na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 

8)      dbałość o czystość i porządek na terenie szkoły i klasy;

 

a)     wywiązywanie się z powierzonych obowiązków np. dyżurnego;

 

b)          utrzymanie ładu i porządku na swoim stanowisku pracy;

 

9)      gotowość niesienia pomocy niepełnosprawnym, słabszym, potrzebującym opieki, liczenie się ze zdaniem i potrzebami wszystkich członków grupy;

 

10)  reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. w poczcie sztandarowym, na zawodach, w konkursach, itp.

 

  1. Kryteria oceny zachowania:

 

1)      Kryteria śródrocznej i rocznej oceny zachowania w klasach IV-VI:

 

a)      zachowanie wzorowe – uczeń spełnia przykładnie wszystkie wymagania zawarte  treści oceny, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może mieć nie więcej niż 3 spóźnienia w półroczu;

 

b)          zachowanie bardzo dobre – uczeń spełnia przeważającą większość (np. 8-9) wymagań zawartych w treści oceny, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, uczestniczy w życiu klasy, może mieć nie więcej niż 3 spóźnienia w półroczu;

 

c)     zachowanie dobre – uczeń spełnia większość (np. 6-7) wymagań zawartych w treści oceny zachowania, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może mieć nie więcej niż 5 spóźnień w półroczu;

 

d)          zachowanie poprawne – uczeń na ogół (np. 4-5) spełnia wymagania zawarte w treści oceny, a w sytuacjach uchybień właściwie reaguje na oddziaływania wychowawcze, może mieć do 7 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu;

 

e)     zachowanie nieodpowiednie – uczeń często uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a podejmowane oddziaływania wychowawcze w zasadzie nie przynoszą zamierzonych efektów, ma nieusprawiedliwione nieobecności powyżej 7 godzin;

 

f)      zachowanie naganne – uczeń bardzo często uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a podejmowane oddziaływania wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów lub dopuścił się rażącego czynu na terenie szkoły lub poza nią, np. picie alkoholu, pobicie, kradzież, poniżenie godności, zniszczenie mienia, nadużycia w Internecie, itp.).

 

g)          w ocenianiu bieżącym można stosować skróty: wz (zach. wzorowe), bdb (bardzo dobre), db (dobre), popr (poprawne), ndp (nieodpowiednie) i ng (naganne).

 

 

 

§ 3

 

Treść i kryteria oceny zachowania

 

dla uczniów klas I - III

 

1. Treść oceny zachowania:

 

1) Zawsze są przygotowani do lekcji:

 

a) przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory;

 

b) systematycznie odrabiają prace domowe,

 

c) nie spóźniają się na lekcje,

 

d) w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności.

 

2) Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

 

a) w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły;

 

b) odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem;

 

c) używają słów proszę, dziękuję, przepraszam;

 

d) dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi;

 

e) pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym;

 

f) są tolerancyjni wobec innych;

 

g) uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost);

 

h) nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów.

 

3) Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

 

a) nie biją innych;

 

b) nie namawiają do bicia;

 

c) nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną;

 

d) nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo;

 

e) nie wykonują samosądów;

 

f) nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie;

 

g) nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo;

 

h) nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi;

 

i) nie popychają się; 

 

j) nie podkładają nóg kolegom i koleżankom;

 

k) nie obmawiają nikogo;

 

l) nie potępiają nikogo;

 

ł) kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią;

 

4) Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

 

a) szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają   narkotyków),

 

b) nie kołyszą się na krzesłach;

 

c) nie grają w piłkę na korytarzu;

 

d) nie siadają na ławkach i stolikach w klasie;

 

e) nie trzaskają drzwiami;

 

f) podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły;

 

g) nie przesiadują w toalecie;

 

h) nie rzucają kamieniami.

 

5) Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń
        wokół szkoły:

 

a) szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów;

 

b) w szatni biorąc kurtki własne, nie zrzucają innych, nie przewieszają;

 

c) nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani po żadnym innym miejscu nieprzeznaczonym do tego celu;

 

d) szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole;

 

e) nie niszczą dekoracji i gazetek szkolnych;

 

f) nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza.

 

6) Wymienione wyżej normy i zasady zachowania obowiązują także w kinie, teatrze
i na  wycieczkach szkolnych.

 

2)                 Kryteria zachowania w klasach I – III

 

a)zachowanie godne naśladowania – uczeń spełnia przykładnie wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, nie ma godzin nieusprawiedliwionych; może mieć nie więcej niż trzy spóźnienia w półroczu;

 

b) zachowanie bardzo dobre – uczeń spełnia przeważającą większość (np. 5 ) wymagań zawartych w treści oceny, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, chętnie uczestniczy w życiu klasy; może mieć nie więcej niż trzy spóźnienia w półroczu;

 

c) zachowanie dobre – uczeń spełnia większość (np. 4) wymagań zawartych w treści oceny zachowania, nie ma godzin nieusprawiedliwionych; może mieć nie więcej niż pięć spóźnień w półroczu;

 

e) zachowanie niezadowalające– uczeń często ( np. 3–2 )uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a podejmowane oddziaływania wychowawcze w zasadzie nie przynoszą zamierzonych efektów; ma nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia powyżej pięciu w półroczu;

 

f) zachowanie naganne – uczeń uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a podejmowane oddziaływania wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów lub dopuścił się rażącego czynu na terenie szkoły lub poza nią; ma nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia powyżej pięciu w półroczu.

 

 

 

§ 4

 

Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania

 

1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samooceny ocenianego ucznia.

 

2. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

3. Wychowawca ma prawo nie uwzględnić zastrzeżeń do proponowanej oceny, o ile nie był przez osobę kwestionującą ocenę wcześniej poinformowany o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

 

4. W przypadku dopuszczenia się przez ucznia rażącego wykroczenia, np. pobicie, poniżanie godności, kradzież, zniszczenie mienia, picie alkoholu, nadużycia w Internecie, itp., obniżenie oceny zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej może nastąpić bez zachowania tygodniowego terminu powiadomienia rodziców, jeżeli zaistniały incydent miał miejsce po terminie umożliwiającym zachowanie procedury.

 

5. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca przekazuje rodzicom informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej. Rodzice mają obowiązek podpisać kartkę z przewidywaną roczną oceną zachowania i przekazać wychowawcy. Jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązku, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców.

 

6. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena z zachowania jest oceną opisową.

 

7. W klasach IV-VI śródroczna i roczna ocena zachowania ustalana jest według skali opisanej w §2 ust. 1. pkt.1)

 

8. Oceny roczne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 

9. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

10. Roczna ocena zachowania obejmuje ocenę postaw w pierwszym i drugim półroczu.

 

11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

 

 

§ 5

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

 

1. Jeżeli rodzice ucznia nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy (dla rodzica nieobecnego – list polecony) w formie pisemnej w terminie 7 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny.

 

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

 

3. O rozstrzygnięciu w sprawie powiadamia się w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie najpóźniej 2 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

 

4. Pisemny wniosek rodziców ucznia oraz pisemne rozstrzygnięcie sprawy znajdują się w dokumentacji szkoły.

 

 

 

§ 6

 

Procedury odwoławcze

 

1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala nową ocenę. Ustalenie nowej rocznej oceny zachowania następuje w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

 

3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.