Szkoła Współpracy

Jesteś tu: Strona główna » Szkoła Współpracy

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polscepoprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników. 


Cele szczegółowe projektu to:
  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły również brali udział w "Szkole Współpracy". Poniżej znajdziecie zdjęcia i prezentacje z poszczególnych etapów realizacji  projektu w naszej szkole. Głównym koordynatorem projektu jest pani Anna Przybylska. 


Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej powstał projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

18 października 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca przedsięwzięcie, w programie której oprócz omówienia celu oraz działań projektu zaplanowano również wystąpienia wielu znamienitych osobistości, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz aktywnych działaczy środowiska szkolnego. Wśród prelegentów i gości znaleźli się m. in. Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz prof. Jerzy Regulski, Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wystąpili również rodzice i uczniowie wyróżniających się szkół w dotychczasowej współpracy na płaszczyźnie rodzic – uczeń – nauczyciel. Autorzy projektu Szkoła Współpracy wyszli z założenia, że szkoła to miejsce, w którym każde dziecko, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się, zabawy. Ideą projektu jest wprowadzenie stałych zmian w postrzeganiu roli rodziców i uczniów w działaniu szkoły.

Przedstawicielkami naszej szkoły na konferencji były: pani dyrektor Bogumiła Dan-Woroniecka oraz nauczycielka Anna Przybylska.

 


W dniach 03-04.02.2014 r. odbyło się szkolenie w ramach projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” dla przedstawicieli szkół tzw. zespołów 6RUN, czyli:

Rodzice - pani Agnieszka Oszajca i pani Ilona Szcześniak,

Uczniowie - Emilia Błażejowska i Natalia Grad,

Nauczyciele - pani dyrektor Bogumiła Dan-Woroniecka i pani Anna Przybylska.

Szkolenie miało na celu poniesienie kompetencji w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Przedstawiciele każdej szkoły mogli liczyć na wsparcie i indywidualną opiekę ekspertów – trenerów.

W pierwszym dniu każda grupa miała osobne szkolenie. Dla rodziców odbyło się szkolenie z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad współpracy z dyrekcją. Uczniowie natomiast wzięli udział w szkoleniu dotyczącym m. in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz nauczycielami. Szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli miało na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

W drugim dniu odbywały się szkolenia tylko dla dyrektorów i nauczycieli, których zadaniem jest budowanie relacji z uczniami i rodzicami opartych na wzajemności. To nauczyciel, jako pierwszy powinien przełamywać bariery we współpracy. 

Pierwsze warsztaty w ramach projektu „Szkoła Współpracy”odbyły się 4 kwietnia 2014 r. w Łodzi. Na to spotkanie pojechałyśmy w składzie: rodzice pani Ewa Pasińska i pani Justyna Nowicka, uczennice Emilia Błażejowska i Natalia Grad oraz pani dyrektor Bogumiła Dan-Woroniecka i pani Anna Przybylska. Warsztaty prowadziła trenerka pani Elżbieta Milczarek, a razem z nami w zajęciach uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 39 z Łodzi.

 

Zespoły szkół przedstawiły w formie prezentacji wyniki przeprowadzonych debat w szkole w czasie których udało się wypracować kilka ciekawych wniosków. Debaty szczegółowo opisane zostały umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Szkoła Współpracy .

 

Ponad to warsztaty służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu  szkoły. Poprzez wspólną pracę na warsztatach grupy 6RUN uczyły się jak przenieś dobre praktyki na teren szkoły w celu wypracowania indywidualnego, „szytego” na miarę naszej szkoły programu współpracy. Z kolei wspólnie wypracowany program będzie miał na celu zaangażować w funkcjonowanie szkoły wszystkie grupy społeczne.

 

Warto podjąć działania, które będą sprzyjały kształtowaniu pozytywnego społecznie klimatu szkoły. Pierwszym zadaniem grupy 6RUN jest przeprowadzenie ogólnoszkolnych konsultacji wspólnego zadania, które zostało wymyślone w czasie I warsztatu.11 czerwca 2014 r. odbyły się w Łodzi II warsztaty. Pojechałyśmy na nie w składzie: rodzice pani Agnieszka Oszajca i pani Justyna Nowicka, uczennice Emilia Błażejowska i Natalia Grad oraz pani dyrektor Bogumiła Dan-Woroniecka i pani Anna Przybylska.

 

Przedstawiciele szkół prezentowali w dowolnej formie, jak przebiegała realizacja pierwszego przedsięwzięcia wymyślonego na I warsztatach. Nasza szkoła przygotowała prezentację multimedialną "Nie dajmy się nudzie", która jest zamieszczona w formie osobnego pliku na stronie naszej szkoły w zakładce Szkoła współpracy. Realizacja zadania nie była dla nas łatwa. Trudno jest zachęcić zapracowanych, ścigających się z czasem rodziców do spotkania. Atrakcyjna forma spotkania zachęciła rodziców do udziału w zajęciach sportowych.

 

II warsztaty były niestety już ostatnim naszym spotkaniem. Teraz czeka nas wspólna praca nad programem, który będziemy realizowali w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. Współpraca – zrobimy to!

  • Konferencja
  • Szkolenie
  • I warsztaty 6RUN
  • II warsztaty 6RUN

Pliki do pobrania