Nabór uczniów

Jesteś tu: Strona główna » Nabór uczniów

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej

w roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,

poz. 2572 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7),

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz. 1265).

5) Rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U.z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

6) Statut Szkoły

§ 1

ZASADY PRZYJĘĆ

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego

w Białej Rawskiej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców (wzór zgłoszenia – załącznik 1).

b)      na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (wzór wniosku – załącznik nr 2).

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

§2

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej obwodowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej www.spbiala10.szkolnastrona.pl lub z sekretariatu szkoły formularza zgłoszeniowego do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu formularza w sekretariacie szkoły.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 20e ust 1, zawiera;

1) 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata  i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

§3

OBOWIĄZEK SZKOLNY

1. Od 1 września 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie urodzone w 2007 oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 roku. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia, jeśli taka będzie wola ich rodziców.

2. W roku szkolnym 2014/2015, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko 6–letnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia,

jeśli taka będzie wola ich rodziców, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku 2013/2014.

3. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie do klasy I będą przyjmowani wg roku i miesiąca urodzenia poczynając od najmłodszych.

4. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych  przypadkach, dyrektor  szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w pkt.3.

§4

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań komisji należy w szczególności:

- Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych,

- Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych    i nieprzyjętych do szkoły.

- Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie od 03 marca do 31 marca

 Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

4. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym – 1 pkt.

Etap drugi - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Burmistrzem  Białej Rawskiej

1) W roku szkolnym 2014/2015 kryteria samorządowe spełniają:

Lp.

Kryteria samorządowe

Punkty

1.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczające 

już do Szkoły Podstawowej 

im.Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej                                        

1pkt

2.

 

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole

1pkt

3.

Dzieci spoza obwodu szkoły, których adres zamieszkania

 mieści się najbliżej siedziby szkoły.

1pkt

4.

 

Rodzic pracuje w miejscowości należącej do obwodu szkoły

1pkt

 

 

Etap trzeci - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

a)      wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b)      niepełnosprawność kandydata - 1 pkt,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

5)  O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów.

§5

WARUNKI I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE  

USTALONYCH KRYTERIÓW

1. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 a – d, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria, o których mowa § 4 ust. 4 są odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

2.Dokumentami potwierdzającymi kryteria, o których mowa w §4 ust4 są odpowiednio:

a) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica ( art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013)

4. Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 2, dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku składanego u dyrektora szkoły potwierdzającymi kryteria samorządowe, o których mowa

w §4 ust.4 niniejszego regulaminu są oświadczenia rodziców, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art.20t ust. 6 ustawy z dnia 06.12.2013)

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności. (art.20t ust. 7 ustawy z dnia 06.12.2013)

6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (art.20t ust. 8 ustawy z dnia 06.12.2013).

7. Na żądanie Burmistrza Białej Rawskiej, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

8. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust.6 i 7, Burmistrz Białej Rawskiej może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

§6

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1.Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego

1) od 1 stycznia do 16 kwietnia  - zgłaszanie dziecka do szkoły obwodowej.

2) do 16 kwietnia - W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

3) 21 marca 2014  - Dzień otwartej szkoły.

4) od 03 marca do 31 marca - Przyjmowanie wniosków od rodziców starających się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015 - dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

5)  07 kwietnia  - Posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

6) do 10 kwietnia - Komisja rekrutacyjna informuje o wynikach rekrutacji poprzez umieszczenie w wyznaczonym miejscu w siedzibie szkoły - tablica ogłoszeń -  listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.  

7) od 11 kwietnia do 18 kwietnia rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są                                do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole - podpisem na liście zakwalifikowanych  oraz do złożenia wymaganych załączników. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją.

8) do 30 kwietnia komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

9) od 1 maja do 26maja – terminy odwoławcze

7) od 26 maja do 31 sierpnia - Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

§7

TERMINY ODWOŁAWCZE

1. W terminie 7 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                         w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§8

DZIECI NIE BĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§9

ODROCZENIA

1.W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2.Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3.W celu podjęcia decyzji Dyrektor zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§10

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

4. Listy dzieci przyjętych do klas I będą do wglądu w sekretariacie szkoły.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej, o których mowa w § 4  niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do klasy pierwszej.

6Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły..

7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.

8. Protokoły posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej są przechowywane w dokumentacji Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej.

9. Pod pojęciem „wielodzietności rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 20b pkt.1 ustawy z dnia 06.12.2013r.)

10. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b pkt.2 ustawy z dnia 06.12.2013 r.)

§ 9

Tracą moc dotychczas obowiązujące Zasady naboru określone w Statucie szkoły

§ 10

1. Niniejszy regulamin stanowi Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014r.

Pliki do pobrania