Prawa i obowiązki ucznia

Jesteś tu: Strona główna » Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

1) uzyskiwania informacji o swoich prawach i obowiązkach,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy oraz do korzystania z poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego,

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania swej osobistej godności, przekonań i własności,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi z punktu widzenia ich dobra oraz prawidłowego i harmonijnego rozwoju,

7) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, prawego charakteru,

8) obiektywnej i jawnej oceny oraz jasnych i czytelnych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu,

9) spójnego i konsekwentnego oddziaływania wychowawczego, jednolitego systemu nagród i kar,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

11) zwracania się do nauczyciela w celu uzyskania rady, wskazówek, podzielenia się kłopotami i radościami,

12) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wyrównawczym dla klas I-III, czy w szczególnych przypadkach, orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, do nauczania indywidualnego,

13) uzyskiwania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań,

14) wpływanie na życie szkoły, poprzez zrzeszanie się i pracę w organizacjach działających w szkole,

15) nauki religii w szkole, na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub opiekunów, bądź nauki etyki wg Rozporządzenia MEN.

16) podejmowania inicjatyw klasowych, samorządowych, animowania działań różnego typu po uzyskaniu akceptacji wychowawcy i pod jego opieką,

17) poznawania i tworzenia historii szkoły, kultywowania jej tradycji oraz celebrowania uroczystości szkolnych wg ceremoniału wewnątrzszkolnego,

18) wnoszenia skarg w sytuacji zaistniałych konfliktów w szkole.

2. Uczeń wybitnie uzdolniony może za zgodą Dyrektora realizować indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauczania z jednego lub kilku przedmiotów. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany w ciągu całego roku szkolnego.

3. Z wnioskiem do dyrektora szkoły o indywidualny tok nauki mogą wystąpić:

- rodzice

- wychowawca klasy lub nauczyciel uczący ucznia za zgodą zainteresowanego.

 

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

3) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować na zewnątrz,

4) poznać tradycję szkoły, postać Patrona oraz ceremoniał wewnątrzszkolny,

5) przeciwstawiać się przejawom przemocy,

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

7) dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

8) brać aktywny udział w lekcjach i uzupełniać braki, wynikające z absencji, wywiązywać się z obowiązku odpowiedniego przygotowania się do zajęć, przynoszenia potrzebnych materiałów, zeszytów, podręczników,

9) wpływać na tworzenie regulaminów uczniowskich oraz stosować się do nich,

10) wspólnie z wychowawcą i zespołem klasowym ustalać i przestrzegać reguł i zasad postępowania w klasie, w tym również obowiązków dyżurnego,

11) przekazywać rodzicom informacje i polecenia otrzymane od nauczyciela,

12) przedstawiać pisemne usprawiedliwienia rodziców (prawnych opiekunów). Każdą nieobecność usprawiedliwia w ciągu 7 dni od ostatniego dnia nieobecności,

13) uczeń w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nie może samowolnie oddalać się ze szkoły,

14) uczeń dowożony autobusem szkolnym jest objęty opieką świetlicową i w tym czasie nie może opuścić szkoły bez wiedzy nauczyciela świetlicy,

15) uczeń nie może używać telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych, nie korzystać z żadnych prywatnych urządzeń elektronicznych typu MP3, aparat fotograficzny, kamera itp. na terenie szkoły,

a) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ww. sprzęt lub inny, przyniesiony przez uczniów,

b) rodzice mają możliwość kontaktu telefonicznego z dzieckiem poprzez sekretariat szkoły lub poprzez automatyczny aparat telefoniczny na kartę, znajdujący się w przedsionku szkoły,

c) w wyjątkowych sytuacjach, uwarunkowanych stanem zdrowia ucznia, rodzic lub prawny opiekun może wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o pozwolenie na posiadanie i orzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły,

d) w przypadku używania telefonu komórkowego na zajęciach, uczeń oddaje telefon do depozytu w sekretariacie szkoły. Uczeń w obecności nauczyciela i dwóch świadków wyłącza go i w zaklejonej kopercie zostawia w sekretariacie. Telefon odbierają rodzice.