Świetlica

Jesteś tu: Strona główna » Świetlica


ŚWIETLICA SZKOLNA JEST OTWARTA

OD GODZINY 7.00 DO 16.00 

 

 


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ

 

I. Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy szkoły i programie wychowawczym i profilaktyki szkoły.

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów, dowóz autobusem szkolnym.

 

II. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Do zadań szczegółowych należy:

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach, poprzez naukę oraz  zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).

3. Organizowanie zajęć w grupach,  tworzenie warunków do nauki własnej. Wdrażanie  do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w  nauce.

4. Aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na placu zabaw oraz boisku szkolnym.  

 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.

6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

8. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.

 

III. Założenia organizacyjne

 

1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić świetlicę.

2. Rodzice i opiekunowie uczniów kl. I-III i oddziału przedszkolnego zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

3. Świetlica obejmuje opieką dzieci, których rodzice pracują oraz uczniów dojeżdżających (mieszkających poza terenem miasta). Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas 0-III, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości i warunków lokalowych, pozostali uczniowie klas IV-VI.

4. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, nieuczęszczający na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie, oczekujący  na zajęcia pozalekcyjne lub czekający na kolejne lekcje z powodu podziału na grupy na niektórych lekcjach..

5. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów lub listy uczniów objętych dowozem. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o przyjęcie na świetlicę u wychowawcy świetlicy, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, w której podaje aktualne dane. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych, lub danych osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi świetlicy.

Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Wychowawcza w składzie: dyrektor lub wicedyrektor  szkoły, kierownik lub wychowawca świetlicy do dnia 30.09. każdego roku.

6. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

7.Uczniowi może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy szkolnej w sytuacji:

- stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

- ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców (opiekunów) o wypisaniu dziecka ze świetlicy lub niezłożenia wniosku o przyjęcie na nowy rok szkolny,

- trzykrotnego nieodebrania dziecka do zakończenia pracy świetlicy,

- dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w świetlicy,

- gdy zachowanie ucznia stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci     

( w  takich przypadkach wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która po analizie sytuacji podejmuje stosowną uchwałę).

 

8. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

- samodzielnego wyjścia dziecka z kl. I-III do domu,

- odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun i osoby upoważnione we wniosku.

-gdy dziecko dojeżdżające nie odjeżdża autobusem szkolnym

Dyspozycje przekazywane dziecku ustnie nie mogą być respektowane.

Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawców w świetlicy.

9.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.

10.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy i programu własnego świetlicy.                   

11.Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej

12. Zgodnie ze statutem szkoły za rzeczy przynoszone przez dzieci (np.: własne zabawki, MP3, inne urządzenia techniczne) świetlica nie ponosi odpowiedzialności

13. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

IV. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy Szkolnej

 

1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do wychowawcy świetlicy.                                      

2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw. Należy za każdym razem informować wychowawcę w świetlicy o swoim wyjściu.                                       

3.  momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom wychowawców .                                          

4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.                                          

5. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry , do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).                                                                                     

6. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć , w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy.

7. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy wychowawcy.                                                       

8. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy oraz zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia.                                             

9. Za zniszczenie  przez wychowanka zabawek , sprzętu lub wyposażenia  w świetlicy jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.                                          

10. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.        

11. Nie korzystamy z  telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń przyniesionych z domu.

12. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności         

13.O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice.

V. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 

1.Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

- opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania            

- korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,                                               

- rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,                                                 

- korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego,       

- zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów. 

           

2.Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

- nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania,                                      

- zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie,             

- słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy,

- informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,   

- dbania o estetyczny wygląd świetlicy,                                                 

- zachowania porządku i zaprowadzenia go po zakończonych zajęciach,                  

- szanowania wyposażenia oraz sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za jego niszczenie,

- zostawiania wierzchniego ubrania w szatni .

 

3. Nagrody:

- wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,               

- pochwała przekazana rodzicom/opiekunom,                                  

- pisemna pochwała w dzienniku,                                                  

- list pochwalny na koniec roku szkolnego za wzorową postawę uczniowską w świetlicy szkolnej .

4. Kary:

- upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy,                                      

- poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu (pisemne, ustne) ,    

- pisemna uwaga wpisana do

- nagana udzielona przez dyrektora szkoły .

 

VI. Dokumentacja

 

1. Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.                                 

2. Dziennik zajęć z załączonymi listami uczniów na każdą godzinę dyżuru nauczyciela na świetlicy.

3. Wnioski o przyjęcie  dziecka do świetlicy.

4. Harmonogram dyżurów nauczycieli na świetlicy.

5. Lista dzieci dowożonych.