Koncepcja pracy szkoły

Jesteś tu: Strona główna » Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

W BIAŁEJ RAWSKIEJ

 

na lata 2014 - 2017

 

 

 

„Szkoła nie jest przystankiem,

Jest drogą, która otwiera się

Na coraz nowe horyzonty”

Celestyn Freinet

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ JEST PO TO ABY:

1)    nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności

2)    podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny

3)    rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany

    w nim zachodzące

4)    dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw

5)    kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki

6)    uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań

7)    rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole

8) wpajać zasady tolerancji, poszanowania odmienności, inności

9) umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami

10) kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

11) wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne

 

 

 

UCZEŃ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Jest: uczciwy, wiarygodny, odpowiedzialny, wytrwały. Wykazuje szacunek dla innych ludzi oraz poczucie własnej wartości. Cechuje go ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. Posługuje się językiem polskim, posiada bogaty zasób słownictwa. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym na wyższym  etapie  kształcenia. Umiejętnie komunikuje  się w języku obcym nowożytnym.

Pielęgnuje tradycje i kulturę własnego narodu oraz regionu, w którym mieszka. Odnosi się z wyrazami szacunku dla innych kultur i tradycji.

 

 

 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ

  1. Rozwój intelektualny uczniów jest doskonalony poprzez kształtowanie umiejętności kluczowych w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych.
  2. Kształtowanie postaw uczniów poprzez współpracę z rodzicami.
  3. Szeroko prowadzona edukacja zdrowotna rozwija umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  4. Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły zapewnia uczniom bezpieczeństwo.

 

 

 

Kierunek działań

Zadania

Formy

realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.Rozwój intelektualny

uczniów jest doskonalony poprzez kształtowanie umiejętności kluczowych w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych

1.Rozpoznanie indywidualnych możliwości uczniów.

 

 

2.Praca z uczniem mającym trudności w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Praca z uczniem zdolnym.

 

 

4. Ukierunkowanie zainteresowań uczniów na różne dziedziny wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Osiąganie wysokich wyników nauczania.

 

 

 

 

 

6.Wdrażanie metod aktywizujących proces nauczania.

 

 

7. Wykorzystywanie wyników sprawdzianu i egzaminów w celu podnoszenia jakości i efektywności kształcenia.

 

8. Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego – zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających uczniów z trudnościami edukacyjnymi: zajęcia wyrównawcze, godz. z art. 42 KN

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne.

Koła zainteresowań, koła LOP, PCK, przedmiotowe, chór szkolny,  nauka tańca

Utworzenie szkolnego zespołu muzycznego współdziałającego z Orkiestrą Strażacką w Białej Rawskiej

Nawiązanie współpracy z kołami naukowymi wyższych uczelni

Konkursy przedmiotowe i artystyczne szkolne i pozaszkolne

Wycieczki dydaktyczne

 

Analiza wyników klasyfikacji i promocji oraz wyników sprawdzianu w zakresie przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych.

 

Stosowanie urozmaiconych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy, z elementami pedagogiki zabawy.

 

Opracowanie programów naprawczych w obszarach, w których uczniowie odnieśli najsłabsze wyniki

 

Wykorzystanie technologii informacyjnej na wszystkich zajęciach (pracownia komputerowa i pracownie multimedialne)

I, IV, VI, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

IX

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

II. Kształtowanie postaw uczniów poprzez współpracę z rodzicami

1.Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

 

 

 

 

2. Kultywowanie patriotycznej tradycji szkoły

 

 

 

 

 

3.Osiąganie zadowalającego stopnia samorządności uczniów.

 

 

 

4. Kształtowanie kultury osobistej uczniów.

 

 

 

 

5. Współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze i społeczne szkoły

 

 

 

6. Odbudowa tradycji harcerskich na terenie Gminy Biała Rawska

 

 

 

 

7. Podjęcie działań o powołanie Stowarzyszenia Absolwentów

 

 

 

 

8. Realizacja programu współpracy z rodzicami „Wychowujmy razem, a nie osobno”.

 

 

 

 

9. Kształtowanie postaw prospołecznych

Aktywny udział w imprezach i uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym: uroczystości państwowe, lokalne, apele szkolne, żywe lekcje historii, lekcje wychowawcze, wolontariat, spotkania z rodzicami

 

Udział pocztu sztandarowego w życiu szkoły i w środowisku lokalnym.

Święto patrona szkoły.

Nawiązanie współpracy z siecią szkół, których patronem jest Jan Kochanowski

 

Nawiązanie współpracy z Bialskim Stowarzyszeniem Historycznym.

Działalność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu

Wyjazdy edukacyjne do Sejmu

 

Szkolny program edukacji kulturalnej „Żyj w zgodzie z kulturą”

Plenery malarskie, festyny środowiskowe, kiermasze, wspólny koncert Orkiestry Strażackiej i uczniów naszej szkoły.

Nawiązanie współpracy z Bialskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Nawiązanie współpracy z Orkiestrą Strażacką

Współpraca z osiedlową TV kablową: Program „Szkoła”

 

 

Powołanie drużyny harcerskiej przy SP w Białej Rawskiej.

Podjęcie współpracy z Komendami Hufca

Otoczenie opieką i pamięcią mogił nauczycieli na miejscowym cmentarzu.

 

Ogłoszenie konkursu „25 lat Wolności – Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej” pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska

 

Spotkania robocze, okolicznościowe, integracyjne, warsztaty metodyczne, kursy, strona internetowa szkoły, kontakty telefoniczne, itp.

Udział w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

 

Konkurs „Rodzina na medal”

Klasowe spotkania i wyjazdy integracyjne, organizowanie imprez propagujących wartości rodzinne.

 

Akcje charytatywne, pikniki integracyjne, itp.

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów

Opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata

2014-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1IX 2013 – 31 VIII 2016

III. Szeroko prowadzona edukacja zdrowotna rozwija umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

1.Kultura fizyczna, turystyka. Udział uczniów w wycieczkach, „zielonych szkołach”

 

 

 

 

 

2.Opieka nad dziećmi w zakresie ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promocja zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Motywowanie do aktywnej ochrony zasobów środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kształtowanie etycznej postawy uczniów w stosunku do otaczającej przyrody i świata zwierząt.

Wzmocnienie działań szkoły w zakresie sportu i turystyki: wspólne wyjazdy klas na wycieczki szkolne, zielone szkoły, Godz. Z wychowawcą, SKS, wycieczki rowerowe, zajęcia świetlicowe, zajęcia na boisku Orlik, zajęcia na lodowisku, (jazda na łyżwach), rajdy, marszobiegi.

 

Badania profilaktyczne

 

 

Dbajmy o zdrowie: pogadanki edukacyjne na temat: „ Choroby brudnych rąk”

Dbamy i przestrzegamy higieny osobistej.

Szkolenie uczniów poprowadzone przez pielęgniarkę szkolną z zakresu podstawowych czynności pierwszej pomocy – ćwiczenia praktyczne

 

 

 

Kontynuacja programów „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.

Pogadanki o zdrowiu

Korygowanie wad postawy – badanie wad postawy.

Badanie oczu

Wyjazdy na basen – nauka pływania

Udział uczniów w programie „Umiem pływać”

 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Rak to nie choroba”

 

Realizacja tematyki na lekcjach wychowawczych, przyrody, w-f

Udział w akcjach ekologicznych, m. in. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, wycieczki krajoznawcze, wycieczka LOP – klasy V do zakładu pracy- oczyszczalni ścieków w Białej Rawskiej, odział uczniów w organizacjach LOP i akcjach ekologicznych np. segregacja śmieci.

 

LOP

Wychowawcy

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Przychodnia „Salus”

Nauczyciel

Współpraca z lekarzami , pielęgniarką

 

Wychowawcy I- III

 

 

 

Lekarz, pielęgniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz

 

 

Kontynuowanie współpracy z ratownikami i instruktorami nauki pływania na basenie.

Lekarz, pielęgniarka.

 

Wychowawcy klas IV, nauczyciele przyrody

 

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Nauczyciele przyrody, LOP

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

IV. Działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły zapewnia uczniom bezpieczeństwo.

1.Wyrabianie nawyków kulturowych.

 

 

 

 

2. Propagowanie kulturalnych form spędzania czasu wolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Opieka nad dziećmi w zakresie bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jestem bezpieczny w szkole

 

 

 

 

4.Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Treningi interpersonalne, prezentacja pozytywnych wzorców, pogadanki i dyskusje, spójność oddziaływań nauczycieli, rodziców i uczniów

 

 

Aktywne uczestniczenie w proponowanych przez szkołę różnorodnych kołach zainteresowań: artystycznych, przedmiotowych i sportowych. Udział w konkursach i zawodach.

Organizowanie przez uczniów przy współudziale nauczycieli akademii, imprez sportowych spotkań klasowych, wieczorków, dyskotek i turystycznych imprez kulturalnych.

Rozszerzenie zakresu wykorzystania wycieczek szkolnych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych w wychowaniu patriotycznym, kształtowaniu aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. Lekcje wychowawcze

Wycieczki do kina, turystyczno – krajoznawcze, opieka świetlicowa nad uczniami.

 

Współpraca z Policją. Spotkania z przedstawicielami Policji.

Szkolenia edukacyjne dla dzieci: samoobrona przed psami.

Bezpieczne poruszanie się po drodze    ( dla pieszych i rowerzystów)kurs na kartę rowerową

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

Bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych, urządzeń technicznych, placu zabaw.

Właściwe zachowanie się na lekcjach i przerwach.

Apele porządkowe, dyżury nauczycieli, akcje samorządu uczniowskiego.

Prelekcje dla uczniów : jak przeciwstawić się przemocy

Udział w szkoleniach warsztatach, kursach, konferencjach.

Wychowawcy,

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia, spotkania z przedstawicielami wspierającymi szkołę.

 

Nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog

 

 

 

Dyrektor szk.

 

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, wychowawcy,

samorząd uczniowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok