Współpraca z rodzicami

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców » Współpraca z rodzicami

1. Szkoła uznaje pierwszeństwo rodziców w wychowaniu dzieci, dlatego, wspierając ich podstawowe uprawnienia, przyjmuje zasadę wspomagania tego procesu i dąży do:

1) pozyskiwania rodziców jako najlepszych współpracowników w procesie edukacji,

2) budowania właściwych, opartych na szacunku i życzliwości, relacji z rodziną ucznia,

3) tworzenia wartości, za którymi rodzice będą podążać:

a) indywidualne, personalistyczne podejście do ucznia

b) bezpieczna, rodzinna, pełna ciepła atmosfera w szkole

c) wiarygodność, uczciwość i sprawiedliwość nauczycieli, ich wysokie kompetencje i profesjonalizm

d) nowatorskie rozwiązania programowe, różnorodność form i metod pracy

e) swoista tożsamość szkoły, jej tradycje, zwyczaje, wysoka klasa świadczonych usług.

4) szerokiego informowania rodziców o statucie i rozwiązaniach regulaminowych szkoły, wymaganiach edukacyjnych stawianych wychowankom, kryteriach oceniania zachowania oraz procedurach odwołania się od trybu wystawiania oceny, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

5) podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców, znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych i profilaktycznych w klasie i szkole,

6) zaciągania opinii rodziców przy podejmowaniu inicjatyw, przedsięwzięć w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

7) prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami, opartych na dialogu - pełnym szacunku i wzajemnego zaufania,

8) prowadzenia poradnictwa w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

9) organizowania spotkań z rodzicami, nie tylko w celu analizy wyników nauczania i wychowania, które odbywają się cyklicznie, ale również okazjonalnych - prezentujących prace dzieci, zajęć otwartych, warsztatowych, szkoleniowych itp.

10) niesienia pomocy rodzicom we wspieraniu rozwoju duchowego dziecka poprzez zapewnienie opieki podczas rekolekcji szkolnych, organizację kontaktu ze sztuką i kulturą.