Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców » Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

 

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

mgr Anna Sroga


 

sala nr 32, II piętro 

 

Poniedziałek

8.00-14.30

Wtorek

8.00-15.00

Środa

8.00-15.00

Czwartek

8.00-14.30

Piątek

9.00-14.00

 

 

 

 W piątki w godzinach 8.00 -11.00 psycholog przyjmuje zgłoszenia uczniów ze szkół podstawowych w Pachach, Błażejewicach i Chodnowie


 

 

W środy od godziny 14.30 prowadzone  są konsultacje dla rodziców

 

 

 

 


1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną, udzielaną przez nauczycieli, psychologa, pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo w zakresie wyrównywania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych w indywidualnych przypadkach.

 

2) terapię pedagogiczną, w małych grupach dla klas I-III i indywidualną, dla klas starszych, dzieci z ryzykiem dysleksji i dyslektycznych, ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,

 

3) pomoc materialną w formie stypendium, sfinansowanie podręczników dla klas I-III,

 

4) możliwość korzystania z obiadów stołówce szkolnej ( także bezpłatnych), obiady przygotowywane są i sprzedawane wg cennika ustalonego przez ajenta, obiady bezpłatne dla uczniów finansowane są przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

 

5) organizowanie spontanicznych akcji charytatywnych,

 

6) prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 

a) po klasyfikacji śródrocznej, uczniom, których poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków, organizując:

 

dodatkowe zajęcia z nauczycielami przedmiotumożliwość douczania w świetlicy i bibliotece szkolnejpracę z pedagogiem szkolnym

 

7) dofinansowywanie wycieczek, wyjazdów integracyjnych, zielonych szkół, imprez kulturalnych ( kino, teatr, koncerty, wystawy),

 

8) realizację zadań, wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,

 

9) uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych:

 

- SKS, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna;

 

- koła przedmiotowe

 

- koła zainteresowań

 

- PCK, LOP

 

10) uczestniczenie w akcjach i przedsięwzięciach, organizowanych przez środowiska samorządowe w czasie wolnym od nauki (ferie, wakacje).