Rada Rodziców

Jesteś tu: Strona główna » Dla rodziców » Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCA:


p. Wioletta Bartosiak-Grzyb


ZASTĘPCA:


p. Justyna Nowicka


SEKRETARZ:


p. Maja Żak

 

SEKRETARZ:


p. Jolanta GrudniewskaZadania Rady Rodziców

1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

1) Wybory oddziałowych przedstawicieli rodziców przeprowadza się wg zasad określonych w regulaminie przeprowadzania wyborów.

2. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań, zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2) współpraca ze środowiskiem szkoły, środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawa do:

a) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności

b) znajomości WZO

c) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

3. Kompetencje Rady Rodziców:

1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkoły oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego,

3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

5) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły,

6) Rada Rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego klasach IV – VI.